Vedtekter

§ 1: Navn: JOY

 

§ 2: Formål:

Formålet til JOY er å tilrettelegge for utvikling og læring for funksjonshemmede barn i tidligere Sovjetstater.

 

§ 3: Medlemskap:

3.1Medlemmers rettigheter og plikter

A.     Medlemskap avhenger av betalt kontingent.

B.     Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare.

C.     Medlemmer plikter å respektere og iaktta lojalitet til foreningens vedtekter.

 

3.2Inndraging av medlemskapet

Medlem, som etter gjentatt purring, har unnlatt å betale kontingent kan utestenges gjennom vedtak i foreningens styre.

Medlem som åpenbart skader foreningens virksomhet, eller som åpenbart bryter foreningens vedtekter eller årsmøtets vedtak, kan utestenges gjennom beslutning av styret.

 

3.3Kontingent

Medlem kontingentens størrelse og gyldighetstid fastsettes av årsmøtet.

 

§ 4:Organisasjon

4.1Årsmøtet

A.     Årsmøtet er foreningens øverste organ.

B.     Årsmøtet avholdes en gang pr. år. Tid og sted bestemmes av styret.

C.     Ekstraordinert årsmøte kan avholdes dersom styret eller minst 1\3 av medlemmene skriftlig anmoder om det.

D.     Alle medlemmer har møte og stemmerett ved årsmøtet.

E. Styret innkaller medlemmene til årsmøtet med minst 4 ukers varsel. Årsmøtet gjøres kjent ved annonsering på hjemmesiden til JOY, samt en e-post til alle medlemmene. Forslag til nye saker til årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet avholdes. Sakspapirer skal være tilgjengelige for medlemmer minst en uke før årsmøtet.

F.      Årsmøtets saksliste skal inneholde følgende punkter:

1.      Valg av møteleder og referent

2.      Fastsettelse av kontingent

3.      Vedtektsendringer

4.      Valg av medlemmer til styret

5.      Årsmelding

6.      Fremleggelse av revidert regnskap

7.      Godkjennelse av budsjett

8.      Handlingsplan

9.Behandling av innkomne forslag

10.Eventuelt

G.     Avgjørelsene på årsmøtet avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet blir det loddtrekning.

 

4.2Valg av medlemmer til styret

Valg av styret på årsmøtet gjøres ved simpelt flertall. Fraværende medlemmer kan avgi skriftlig forhåndsstemme. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Valgperioden er 2 år, slik at 3 og 3 av styremedlemmene velges hvert år. Alle valg foretas ved separat avstemming. Styret fungerer som valgkomité.

 

4.3Styret

A.Antall styremedlemmer er 4-6. Styret skal bestå av leder, nestleder og styremedlemmer. Ansvaret for økonomien legges til ledervervet. Valgperioden er 2 år, slik at halve styret er på valg hvert år. Styret kan om nødvendig supplere seg selv.

B.Styret har den daglige ledelse av foreningen og leder foreningen i henhold til vedtekter fattet på årsmøtet.

C.Styret har ansvar for innkalling til årsmøtet.

D.     Styret avholder møter etter innkalling fra leder eller når et flertall av styremedlemmene ønsker det.

E.Det føres protokoll fra styremøter. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Styret beslutter med simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme (nestleder hvis ikke leder er til stede). Avstemming kan ved behov skje ved brev eller telefonmøte.

F. Regnskapet skal revideres av revisor valgt av styret.

 

§ 5: Økonomi

5.1Økonomi

Medlemskontingentens størrelse og gyldighetstid fastsettes av årsmøtet. Styrets og foreningens medlemmer hefter ikke personlig for økonomiske forpliktelser inngått av foreningen. Foreningen kan kun heftes med sin eventuelle formue.

 

5.2Regnskap og revisjon

Foreningens regnskapsår følger kalenderåret. Styrets årsregnskap og økonomiforvaltning revideres av revisor valgt av styret. Revidert årsregnskap framlegges til godkjenning på årsmøtet.

 

§ 6:Vedtektsendringer 

Vedtektsendringer kan vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag til vedtektsendringer skal sendes ut sammen med saksliste til årsmøtet av styret.

 

§ 7:Oppløsning

7.1Oppløsning av foreningen kan kun skje dersom et framsatt forslag oppnår minst 3/4 flertall. Minimum 2/3 av medlemsmassen må avgi stemme.

7.2Årsmøtet, som eventuelt vedtar å oppløse foreningen, bestemmer hvordan foreningens midler skal benyttes. Foreningens midler kan ved oppløsning IKKE deles ut til medlemmene.

Sist endret 26. februar 2011

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s